Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Μέσα από τις εξωσχολικές μου δράσεις συντονίζω αρκετά Ευρωπαϊκά Προγράμματα που ξεκίνησαν σχεδόν όλα μετά από δική μου πρωτοβουλία. Συγκεκριμένα, στις υποσελίδες αυτής της Ενότητας θα βρείτε τα προγράμματα στα οποία είμαι συντονιστής, είτε του σχολείου, είτε ολόκληρου του προγράμματος. Για κάθε πρόγραμμα αναφέρεται η ιστοσελίδα του πρόγραμματος, καθώς επίσης και δράσεις που έγιναν για το πρόγραμμα. Εδώ παρατίθενται μόνο τα κείμενα στην ελληνική γλώσσα. Τα κείμενα και οι παρουσιάσεις που κάνουν οι μαθητές εμφανίζονται στις ιστοσελίδες του προγράμματος. Στο πρόγραμμα Climate changes Af Fast As Fashion, στο οποίο είμαι συντονιστής όλα τα κείμενα εκτός από την αρχική εισαγωγή του προγράμματος, είναι στην αγγλική γλώσσα.