Επίσκεψη στον Ποταμό Κρυό Νοέμβριος 2013

2014-05-23 09:31

Επίσκεψη στο Ποταμό Κρυό για μετρήσεις των χαρακτηριστικών στοιχείων του ποταμού

Στα πλαίσια του Ευρωπαικού προγράμματος Comenius ‘Biodiversity of Rivers’ έγινε επίσκεψη στις 9.12.13 στον ποταμό Κρυό, ο οποίος είναι από τα 3 ποτάμια που καταλήγουν στο φράγμα του Κούρη. Στην επίσκεψη συμμετείχε ομάδα μαθητών (20 μαθητές) της Α Λυκείου υπό την επίβλεψη του συντονιστή καθηγητή του προγράμματος κου Νικόλα Νικολάου. Από το φράγμα, το νερό πάει σχεδόν σ’ όλη την Κύπρο και χρησιμοποιείται για συλλογή και αποθήκευση νερού από την νοτιοανατολική πλευρά του Τροόδους. Η επίσκεψη έγινε καθαρά για εκπαιδευτικούς λόγους και ήταν μαζί μας η κ. Αθήνα Παπαθεοδούλου, ειδικός στα ποτάμια της Κύπρου. Η δειγματοληψία έγινε κοντά στο χωριό Λόφου, κάτω από το ροόμετρο του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων. Η κάθε ομάδα ήταν υπεύθυνη για να πάρει διαφορετικές μετρήσεις. Στην πρώτη ομάδα, είχε ανατεθεί να πάρουν μετρήσεις για την παροχή του νερού και την θολερότητα. Η δεύτερη ομάδα έπρεπε να πάρει μετρήσεις για τα θρεπτικά συστατικά του νερού του ποταμού. Τέλος, η τρίτη ομάδα, με την χρήση ειδικού εξοπλισμού (του πεχάμετρου και του οξυγονόμετρου), έπρεπε να πάρει μετρήσεις για το pH (οξύτητα-πεχά) και για τη συγκέντρωση του διαλυμένου οξυγόνου στο νερό.

Όλες οι μετρήσεις που έγιναν φαίνονται πιο κάτω. Για τις μετρήσεις χρησιμοποιήθηκαν ειδικά όργανα μέτρησης και προγράμματα.

 

Συνολική Παροχή (m3/s)

Μέτρηση Θολερότητας (Ntu)

Ποσότητα Διαλυμένου Οξυγόνου (mg/l)

Θερμοκρασία (οC)

0.2885625

19,27

11.3

5.6

Μετρήσεις Θρεπτικών Συστατικών

Μέτρηση αμμωνίας

Μετρήσεις φωσφορικών αλάτων

Μετρήσεις Νιτρικών Αλάτων

0,38 mg/L

0.08 mg/L

0,1 mg/L

 

Από την περαιτέρω ανάλυση και έρευνα που έγινε μετά στο σχολείο καταλάβαμε ότι τα ποτάμια είναι πολύ σημαντικά και ταυτόχρονα πολύ ευαίσθητα συστήματα για την Κύπρο με τους περιορισμένους υδατικούς πόρους. Οποιαδήποτε επιβάρυνση της κατάστασης τους έχει άμεση επίδραση σε εμάς. Είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε να εκτιμούμε και να προστατεύουμε αυτά τα ευαίσθητα συστήματα που μας προσφέρουν -εκτός από τις φυσικές διεργασίες μεταφοράς, φιλτραρίσματος νερού και διατήρησης ειδών χλωρίδας και πανίδας- περιοχές για χαλάρωση, περπάτημα και πηγή έμπνευσης.